Main course page
 • General

  รู้จักและฝึกที่จะระลึกรู้อยู่กับความเป็นไปในขณะนั้น ๆ ของ ...
  • อากัปกิริยาทางกาย (body)
  • ความรู้สึกชอบใจ ไม่ชอบใจ หรือเฉย ๆ (feelings)
  • สภาพทางใจที่อยากได้ ไม่อยากได้ ในสิ่งต่าง ๆ (mental conditions)
  • การนึกคิดจินตนาการเป็นเรื่องราวใด ๆ ที่ได้ประสบ หรือที่วาดฝันไว้ (ideas)

  ซึ่งเป็นพื้นฐานในการแยกแยะและพิจารณาอาการต่าง ๆ ในระหว่างวัน ตลอดจนในระหว่างที่ทำกิจกรรมอันหลากหลาย เพื่อเป็นเครื่องมือในการฝึกที่จะตั้งมั่นกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้า โดยไม่เสียสมาธิไปกับความคิด หรือ ความวิตกกังวลใด ๆ ที่ผ่านเข้ามา

  ประกอบด้วย 6 หัวข้อ ได้แก่
  1. What is Mindfulness? (สติ คืออะไร)
  2. The Science of Mindfulness (สติในมิติแห่งวิทยาศาสตร์)
  3. Mindfulness and Concentration (สติและสมาธิ)
  4. Mindfulness in School (สติกับการเรียนรู้)
  5. Foundation of Mindfulness (ฐานที่ตั้งแห่งสติ)
  6. Basic Practice (แนวทางเบื้องต้นเพื่อฝึกฝนสติ)

  กิจกรรมก่อนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในแต่ละหัวข้อ

  ดูวิดีโอคลิปภาพประกอบ ระหว่างฟังเสียงบรรยาย 

  ฟังเสียง พร้อมกับอ่านข้อความบรรยายเรื่องราว แล้วลากคำศัพท์วางคู่กับความหมาย

  พูดออกเสียงวลีจากเรื่องราว ผ่านไมโครโฟนของอุปกรณ์ที่ใช้

  พิมพ์เติมคำเพื่อทบทวนเนื้อหา ระหว่างการดูวิดีโอคลิป


  ☟ ( : คลิกที่แถบชื่อหัวข้อไปตามลำดับ เพื่อขยายดูเนื้อหาและแบบฝึกหัด ภายใต้หัวข้อนั้นๆ : ) ☟

  The Science of Mindfulness