Main course page
 • General

  รู้จักและสามารถสังเกตได้ ถึงการมีและการไม่มีคุณลักษณะสำคัญของการเป็นผู้เรียน เพื่อเป็นเครื่องมือในการสำรวจตรวจสอบและพัฒนาตนเอง และใช้เป็นเครื่องมือในการชี้นำให้ผู้เรียนสามารถสำรวจตรวจสอบตนเองได้ เพื่อเป็นช่องทางในการพัฒนาคุณลักษณะดังกล่าวให้มีในตน ทั้งการเลือกค้นแหล่งเรียนรู้ และการลงมือทำดูให้รู้ชัดด้วยตนเอง

  ประกอบด้วย 5 หัวข้อ ได้แก่
  1. The Heralds of Learning (จุดเริ่มต้นของการศึกษา)
  2. A Progressing Life (มีหลักประกันชีวิตที่พัฒนา)
  3. Encouraging Wisdom (เสริมสร้างปัญญา)
  4. Learning to be Learned (ศึกษาให้เป็นพหูสูตร)
  5. Easy to Support (เลี้ยงง่าย เพื่อได้ทำประโยชน์มาก)

  กิจกรรมก่อนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในแต่ละหัวข้อ

  ดูวิดีโอคลิปภาพประกอบ ระหว่างฟังเสียงบรรยาย 

  ฟังเสียง พร้อมกับอ่านข้อความบรรยายเรื่องราว แล้วลากคำศัพท์วางคู่กับความหมาย

  พูดออกเสียงวลีจากเรื่องราว ผ่านไมโครโฟนของอุปกรณ์ที่ใช้

  พิมพ์เติมคำเพื่อทบทวนเนื้อหา ระหว่างการดูวิดีโอคลิป


  ☟ ( : คลิกที่แถบชื่อหัวข้อไปตามลำดับ เพื่อขยายดูเนื้อหาและแบบฝึกหัด ภายใต้หัวข้อนั้นๆ : ) ☟

  A Progressing LifeLearning to be Learnt