3【B】☏ Speak phrases (พูด 10 วลี)


ฟัง ทบทวน

Video 6.3 Device Maintenance | ดูแลเครื่องมือเพื่อใช้สื่อสาระ (15:07)

ถ่ายทอดเรื่องราวโดย กลุ่ม เรื่องราวดีๆเว่อ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


 แล้วฝึกออกเสียงกับไมโครโฟน  

★ ใช้มือถือ Android จะได้ผลกว่า (^_^) 
★ ผ่านเกณฑ์ที่ 6 คะแนน