1【B】☏ Speak phrases (พูด 13 วลี)


ฟัง ทบทวน

Video 1.1 What is Mindfulness? | สติคืออะไร (04:00)

ถ่ายทอดเรื่องราวโดย กลุ่ม เรื่องราวดีๆเว่อ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


 แล้วฝึกออกเสียงกับไมโครโฟน  

★ ใช้มือถือ Android จะได้ผลกว่า (^_^) 
★ ผ่านเกณฑ์ที่ 8 คะแนน