3【B】☏ Speak phrases (พูด 15 วลี)


ฟัง ทบทวน

Video 5.3 From Storytelling to Critical Thinking | จากเรื่องเล่า สู่การปลุกเร้าวิจารณญาณ (13:17)

ถ่ายทอดเรื่องราวโดย กลุ่ม เรื่องราวดีๆเว่อ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


 แล้วฝึกออกเสียงกับไมโครโฟน  

★ ใช้มือถือ Android จะได้ผลกว่า (^_^) 
★ ผ่านเกณฑ์ที่ 9 คะแนน