5【B】☏ Speak phrases (พูด 15 วลี)


ฟัง ทบทวน

Video 5.5 Creative Activity from the Story | การสร้างสรรค์ผลงานผ่านเรื่องราว (10:57)

ถ่ายทอดเรื่องราวโดย กลุ่ม เรื่องราวดีๆเว่อ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


 แล้วฝึกออกเสียงกับไมโครโฟน  

★ ใช้มือถือ Android จะได้ผลกว่า (^_^) 
★ ผ่านเกณฑ์ที่ 9 คะแนน