1【C】⚇ Watch & ✐ Answer (ดู & พิมพ์ตอบ)


ดู ฟัง อ่าน และ  พิมพ์ข้อความทบทวนคำอธิบาย

★ ตรวจคำตอบทันทีเมื่อคลิก go หรือ enter
★ ผ่านเกณฑ์ที่ 38 คะแนน