5【B】☏ Speak phrases (พูด 12 วลี)


ฟัง ทบทวน

Video 1.5 Foundation of Mindfulness? | ฐานที่ตั้งแห่งสติ (08:46)

ถ่ายทอดเรื่องราวโดย กลุ่ม สายที่ดีคือสายไหม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ


 แล้วฝึกออกเสียงกับไมโครโฟน  

★ ใช้มือถือ Android จะได้ผลกว่า (^_^) 
★ ผ่านเกณฑ์ที่ 7 คะแนน