6【B】☏ Speak phrases (พูด 15 วลี)


ฟัง ทบทวน

Video 1.6: Daily Basic Mindfulness Practice | แนวทางเบื้องต้นเพื่อฝึกฝนสติ (08:00)

ถ่ายทอดเรื่องราวโดย กลุ่ม Game not over โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ


 แล้วฝึกออกเสียงกับไมโครโฟน  

★ ใช้มือถือ Android จะได้ผลกว่า (^_^) 
★ ผ่านเกณฑ์ที่ 9 คะแนน