④ Idea Sharing | แบ่งปันความคิด ✍


ดู และ ฟัง ทบทวน

Video 1.4 Mindfulness in School | สติกับการเรียนรู้ (06:48)

ถ่ายทอดเรื่องราวโดย กลุ่ม VPN SUSA โรงเรียนสตรีอ่างทอง