Section

 • Click on the topic's name to read more. คลิกที่แถบชื่อหัวข้อเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเป็นมาของระบบเรียนออนไลน์ Know English, Know Yourself, Know the World ตลอดจนการประยุกต์ใช้บทเรียนออนไลน์เข้ากับกิจกรรมสร้างสรรค์รูปแบบต่างๆ


  ① Our Learning Platform ความเป็นมา
  ② Mindful Active Learning แนวทางการเรียนอย่างตื่นรู้
  ③ Online English Moral Story แนวทางการออกแบบบทเรียน
  ④ Mindful Moral Storytelling ฝึกเล่านิทานอังกฤษ (ม.ต้น)
  ⑤ Mindful English Camp ค่ายฝึกสติผ่านนิทานอังกฤษ (ม.ปลาย)
  ⑥ Mindful English Workshop เวิร์คช็อปฝึกสติผ่านบทเรียนออนไลน์ (อุดมศึกษา)

  ⑦ Mind Gen Workshop เวิร์คช็อปฝึกสติผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ เพื่อการทำงานร่วมกันอย่างกลมกลืน (อุดมศึกษา)

  • Open allClose all

  •   ความเป็นมาเกี่ยวกับระบบเรียนออนไลน์


   View only 'Topic 1'
  •   แนวทางการเรียนอย่างตื่นรู้


   View only 'Topic 2'
  • Curriculum Structure of Online English Moral Story. โครงสร้างหลักสูตรบทเรียนธรรมะภาษาอังกฤษแผงคติสอนใจ


   View only 'Topic 3'
  •  ค่ายฝึกสติอย่างสร้างสรรค์ ผ่านการเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากนิทานธรรมะ (มัธยมต้นปลาย)


   View only 'Topic 4'
  •   ฝึกสติอย่างสร้างสรรค์ผ่านการเล่านิทานธรรมะภาษาอังกฤษ (ประถมปลาย - มัธยมต้น)


   View only 'Topic 5'
  • ฝึกภาษาอย่างตื่นรู้ ผ่านบทเรียนออนไลน์แบบ Interactive (อุดมศึกษา)


   View only 'Topic 6'
  •  Mindful Generation Workshop กิจกรรมเพื่อการพัฒนาผู้นำเยาวชนรุ่นใหม่


   View only 'Topic 7'
  •   กิจกรรมเล่าเรื่องราวสอนใจอังกฤษ-ไทย ในรูปแบบออนไลน์

   View only 'Topic 8'